skip to main content
Hållbar stadsutveckling - Sustainable Urban Development
Sveriges Kommuner och Landsting (Swedish Association of Local Authorities and Regions), 2010
by: SKL International - Swedish Association of Local Authorities and Regions

Sammanfattning

Det viktigaste välfärdsuppdraget för kommuner och regioner är att erbjuda en attraktiv, trygg, jämställd, säker, hälsosam och tillgänglig livsmiljö för enskilda människor, näringsliv och det civila samhället. Ingen samhällssektor kan ensam förverkliga detta utan det krävs samverkan mellan
många olika parter och verksamheter för att skapa hållbara stadsmiljöer.

(Summary

The most important mission for the welfare of municipalities and regions is to offer an attractive, safe, equal, safe, healthy and available habitat for individuals, business and civil society. No sector of society can implement this without the need for collaboration between many different parties and activities in order to create sustainable urban environments.)

Download PDF